Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.slupca.policja.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 3 stycznia 2011 r. 

Strona internetowa częściowo jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest asp. szt. Marlena Kukawka, e-mail marlena.kukawka@po.policja.gov.pl, tel. 47 77 38 209. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej i stronie BIP jest zamieszczona ikona zakładki pod nazwą obsługa osób uprawnionych. Dotyczy pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu. Można kontaktować się poprzez: wiadomości sms, pocztę elektroniczną, faks, platformę e-puap, stronę internetową. W zakładce znajduje się również do pobrania karta zgłoszenia pomocy.

W Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy po lewej stronie od wejścia znajduje się punkt recepcyjny do obsługi interesantów. W recepcji pracownik policji poinformuje o możliwości załatwienia sprawy lub skontaktuje z odpowiednim policjantem lub pracownikiem cywilnym (punkt w czasie pandemii koronawirusa będzie nieczynny).

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przejścia z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone są drzwiami uruchamianymi na kartę dostępową. Osoba wchodząca do obiektu również otrzymuje kartę dostępową – „interesant”. Po lewej stronie drzwi w pok. 2 wyznaczono pomieszczenie do obsługi interesanta.

Informujemy, że sprawy można zgłaszać następująco:

- osobiście

- telefonicznie pod nr 47 77 38 200,

- faksem pod nr 47 77 38 215,

- za pośrednictwem platformy ePUAP,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej - mail: dyzurny.slupca@po.policja.gov.pl,

- nadsyłanie korespondencji pocztą - adres: Komenda Powiatowa Policji w Słupcy ul. Poznańska 13, 62 – 400 Słupca,

- pozostawianie przygotowanych pism w recepcji komendy (adres jw.).

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia otrzymają Państwo instrukcję, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.

Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych dostępne na stronie internetowej w zakładce KONTAKT. Zachęcamy do kontaktów telefonicznych z dzielnicowym (dane kontaktowe na stronie internetowej w zakładce TWÓJ DZIELNICOWY) lub za pomocą aplikacji mobilnej "Moja Komenda".

 

Dostępność architektoniczna budynków Komendy Powiatowej Policji w Słupcy

I. Budynek główny

Główny budynek siedziby Komendy Powiatowej Policji w Słupcy znajduje się przy ul. Poznańskiej 13 w Słupcy. W obiekcie tym znajduje się większość wydziałów i komórek organizacyjnych jednostki, dzięki czemu interesant ma możliwość załatwienia większości spraw. Wejście do budynku usytuowane w szczycie budynku po jego prawej stronie patrząc od ulicy, na tzw. wysokim parterze. Prowadzą do niego 10-stopniowe schody i dwoje drzwi. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Po drugiej stronie ulicy w linii miejsc parkingowych znajduje się miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową (oznaczone znakami poziomymi i pionowymi).

W budynku znajduje się winda/platforma schodowa, którą można przetransportować osobę z niepełnosprawnością ruchową na poziom parteru, gdzie znajduje się pokój przeznaczony do obsługi interesanta. Aby skorzystać z urządzenia należy przywołać policjanta dyżurnego przy pomocy dzwonka umiejscowionego na przedniej ścianie budynku komendu przy schodach prowadzących do głównego wejścia od strony ul. Poznańskiej - po prawej stronie schodów znajduje się tabliczka z informacją i przyciskiem. Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Budynek nie jest wyposażony w windy wewnętrzne. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku i nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej).

 

II. Pomieszczenia Posterunku Policji w Zagórowie

Posterunek Policji w Zagórowie znajduje się w budynku wolnostojącym usytuowanym pośrodku ogrodzonej posesji przy ul. Rzecznej 6 w Zagórowie, jest to obiekt piętrowy. Z ulicy wchodzi się przez otwartą bramę, następnie na wprost do budynku po prawej stronie. Do obiektu prowadzą dwustopniowe schody zewnętrze – brak balustrady. W środku znajdują się 14-stopniowe schody zabiegowe, po siedem stopni. Budynek nie jest wyposażony w windę, czy platformę przyschodową.

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci obsługiwani są przez policjantów.

Przy wejściu do posterunku, w oknie po prawej stronie, wywieszona jest informacja z nazwą komórki organizacyjnej oraz niezbędnymi telefonami. Posterunek Policji w Zagórowie nie jest czynny całą dobę. W razie potrzeby kontaktu pod nieobecność policjantów należy kontaktować się z jednostką nadrzędną – Komendą Powiatową Policji w Słupcy.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

Przed posesją przy ul. Rzecznej 6 – z lewej strony PP w Zagórowie – znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, nie wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

III. Pomieszczenia Posterunku Policji w Strzałkowie

Pomieszczenia Posterunku Policji w Strzałkowie znajdują się w budynku Urzędu Gminy w Strzałkowe przy al. Prymasa Wyszyńskiego 6. Wejście do posterunku znajduje się po prawej stronie budynku, bezpośrednio z parkingu przy urzędzie. Wszystkie pomieszczenia usytuowane są na parterze. Do obiektu prowadzą trzystopniowe schody zewnętrze (przy schodach jest zamontowana balustrada) oraz dwie pary drzwi. Przy drugich drzwiach znajduje się na ścianie po prawej stronie na wysokości ok. 120 cm dzwonek przywołujący z domofonem. Za drzwiami znajduje się stanowisko recepcyjne. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, są obsługiwani przez policjantów.

Przy wejściu do posterunku, w oknie po lewej stronie, wywieszona jest informacja z nazwą komórki organizacyjnej oraz niezbędnymi telefonami. Posterunek Policji w Strzałkowie nie jest czynny całą dobę. W razie potrzeby kontaktu pod nieobecność policjantów należy kontaktować się z jednostką nadrzędną – Komendą Powiatową Policji w Słupcy.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toaleta wewnątrz posterunku nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

Przy budynku znajduje się jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

IV. Pomieszczenia Posterunku Policji w Orchowie

Pomieszczenia Posterunku Policji w Orchowie znajdują się w budynku Urzędu Gminy w Orchowie przy ul. Kościuszki 6. Wejście do posterunku znajduje się z tyłu budynku, bezpośrednio z parkingu przy urzędzie. Wszystkie pomieszczenia usytuowane są na pierwszym piętrze. Do obiektu prowadzą siedmiostopniowe schody zewnętrzne z balustradą po prawej stronie, na których szczycie po lewej stronie usytuowane są drzwi wejściowe zewnętrzne. W środku, w korytarzu po prawej stronie, znajdują się 16-stopniowe schody zabiegowe z poręczą po prawej stronie. Budynek nie jest wyposażony w windę, czy platformę przyschodową. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, obsługiwani są przez policjantów.

Na drzwiach zewnętrznych znajduje się informacja z nazwą komórki organizacyjnej oraz niezbędnymi telefonami. Posterunek Policji w Orchowie nie jest czynny całą dobę. W razie potrzeby kontaktu pod nieobecność policjantów należy kontaktować się z jednostką nadrzędną – Komendą Powiatową Policji w Słupcy.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toaleta wewnątrz posterunku nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się od ulicy Kościuszki na parkingu przed Urzędem Gminy w Orchowie. Z tyłu budynku, gdzie umiejscowione jest wejście do Posterunku Policji w Orchowie, znajduje się duży ogólnodostępny parking.

Powrót na górę strony