Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że ?

Data publikacji 04.03.2021

Czy wiesz, że wiele zachowań nagannych społecznie uregulowano w Kodeksie wykroczeń? Cześć XVI. W dniu dzisiejszym omówimy dla Państwa wykroczenie, które polega zamieszczaniu ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Nie trudno jest sobie wyobrazić, jak wyglądałyby miejsca publiczne, w tym przystanki autobusowe, latarnie, znaki i tablice oraz inne tzw. płaskie powierzchnie usytuowane na widoku osób, które mogą swobodnie się w tych miejscach przemieszczać, gdyby nie prawne formy porządkowania tych kwestii. Raczej nie chcemy by naszemu widokowi ukazywały się kartki, karteczki, informacje typu „Mycie okien – tanio!” lub „Sprzedam tanio samochód – zadzwoń”, na wiatach przystanków, drzwiach klatki schodowej, czy w innych miejscach o zupełnie innym przeznaczeniu, szpecąc miejsca, które często widzimy lub odwiedzamy.

Treść przepisu, czyli tak zwane ustawowe znamiona wykroczenia:

Art. 63a § 1. k.w.: Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Kto popełnia wykroczenie: Każda osoba, w miejscu do tego nieprzeznaczonym zamieści tego typu treść (plakat, ulotkę, ogłoszenie itp.), chyba że jest jego właścicielem lub uzgodni to z zarządcą tego miejsca. 

Uwaga: Wykroczenie to można popełnić umyślnie i  nieumyślnie.

Co chroni przepis: Przepis ten chroni miejsca publiczne przed na przykład oszpecaniem ich poprzez wywieszanie plakatów, afiszy czy ogłoszeń. Co ważne, estetyka informacji nie ma tu znaczenia.

Ważne: Wykroczenie to można popełnić jedynie z działania, polegającego na umieszczaniu w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenia, plakatu, afiszu, ulotki, napisu lub rysunku albo wbrew woli zarządzającym miejscem do tego przeznaczonym.

Ważne: Ustawodawca w tym przepisie chroni miejsce publiczne przed oszpeceniem go poprzez umieszczanie w miejscach do tego niewyznaczonych ogłoszeń i temu podobnych. Tego typu informacje (ogłoszenia, afisze, ulotki) powinny być umieszczane na przygotowanych w tym celu słupach ogłoszeniowych, tablicach, czy gablotach. Znamię czasownikowe „umieszcza” użyte w opisie czynu należy rozumieć szeroko, np. jako powieszenie, przyklejanie, narysowanie, podpięcie, namalowanie, itp.

Przykład:

Sprawca umieścił ofertę pracy (poprzez przyklejenie kartki papieru taśmą klejącą) na szybie drzwi wejściowych do urzędu miasta, bez uprzedniej zgody za­rządcy budynku.

Sprawca umieścił ofertę usług hydraulicznych na latarni miejskiej lub słupie sygnalizacji świetlnej.

Pamiętaj: Nawet informacje o potrzebie wsparcia osoby ciężko chorej, poszukiwaniu osoby, która zaginęła, czy też poszukiwaniu zaginionego zwierzęcia, powinny być zamieszczane w miejscach do tego przeznaczonych.

Link do treści kodeksu wykroczeń ►

Wykorzystano opracowanie dydaktyczne: H. Bartecki, R. Błoch, Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, SP Katowice 2013 r.

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony