Poradnik Użytkowników Dróg

Dobre praktyki podczas poruszania się na hulajnogach elektrycznych

W ostatnim czasie na ulicach miasta Słupcy oraz całego powiatu coraz bardziej popularne staje się korzystanie z różnego rodzaju pojazdów napędzanych energią elektryczną. Przykładem takich urządzeń, które służą głównie indywidualnemu przemieszczaniu się są hulajnogi elektryczne, dwuśladowe deskorolki samoczynnie utrzymujące równowagę czy też inne. Niektóre z takich urządzeń w niektórych miastach w Polsce można wypożyczyć. Urządzenia te są łatwe w obsłudze, ekologiczne, ciche. W miastach mają przewagę nad rowerami i innymi pojazdami z uwagi na łatwość przemieszczania się i bezkompromisowo wygrywają z korkami i zatłoczonymi ulicami.

Niestety przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym nie określają statusu takich i podobnych urządzeń. Z doniesień medialnych wiemy, że trwają prace nad uregulowaniem tej dziedziny. Projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym ma m.in. zdefiniować, czym są urządzenia transportu osobistego (UTO), kto może ich używać, gdzie mogą się poruszać oraz jakie warunki techniczne muszą spełniać. Obecnie nie można jednoznacznie stwierdzić, czy użytkownik takiego urządzenia jest pieszym czy też kierującym pojazdem.

Nie oznacza to jednak, że użytkownicy „hulajnóg elektrycznych”, korzystający z części drogi dedykowanej określonym uczestnikom ruchu drogowego, mają pozostawać poza wszelką kontrolą lub reakcją organów kontroli ruchu. Mimo nieokreślonego statusu, jako osoby zobowiązani do przestrzegania podstawowych zasad określonych w Prawie o ruchu drogowym.

Do takich należą chociażby określone zasady w art. 3 czy 4 Prd.

Art.3.1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.

3. Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.

Art. 4. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.

Dostrzegając sytuacje zagrażające bezpieczeństwu zachowanie użytkowników „hulajnóg elektrycznych” powinno być zgodne również w zakresie obowiązków podczas wymijania, omijania i wyprzedzania (zachowanie bezpiecznego odstępu, zmniejszenia w razie potrzeby prędkości).

Należy mieć na uwadze, że nie każdy pieszy (w tym osoba starsza wiekiem, dziecko, turysta zaabsorbowany zwiedzaniem miasta) znajdujący się na chodniku, a więc na części drogi przeznaczonej (co do zasady) do ruchu pieszych, ma prawo spodziewać się szybko i cicho przemieszczających się urządzeń napędzanych elektrycznie.

Szczególnie takie zachowania na drodze mogą być szczególnie niebezpieczne, gdy korzystającym z hulajnogi okaże się dziecko. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i młodzież nieposiadających swoich pierwszych uprawnień – karty rowerowej. Dlatego też pragniemy zwrócić uwagę, że w tym aspekcie ogromną rolę odgrywają rodzice.

Obecnie czas wakacji sprzyja korzystaniu z tego typu rozwiązań komunikacyjnych. Jednak najważniejszym jak w każdej dziedzinie jest rozsądek. Mimo braku obecnie regulacji prawnych stosując się do podstawowych zasad z pewnością unikniemy zdarzeń drogowych i nieprzyjemnych sytuacji na drodze, które czasem mogą kończyć się narażeniem życia lub zdrowia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących korzystania z urządzeń transportu osobistego można zasięgnąć informacji w Wydziale Ruchu Drogowego KPP w Słupcy.