Po działaniach „PRĘDKOŚĆ - ZERO TOLERANCJI” - Poradnik Użytkowników Dróg - KPP Słupca

Poradnik Użytkowników Dróg

Po działaniach „PRĘDKOŚĆ - ZERO TOLERANCJI”

Data publikacji 18.02.2019

Od 11 lutego do 15 lutego br. na terenie całego województwa wielkopolskiego trwały działania „Prędkość – zero tolerancji”, ukierunkowane na kontrolę przestrzegania przez kierujących przepisów dot. przestrzegania obowiązującej prędkości jazdy. Poniżej przedstawiamy syntetyczny opis przepisów ruchu drogowego w tym zakresie, statystyki z 2018 oraz informacje o efektach działań słupeckich policjantów.

 

Nadmierna prędkość jest cały czas jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych, w tym szczególnie tych, których skutkiem jest śmierć człowieka. Dlatego funkcjonariusze nie będą tolerancyjni dla kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Działania zostaną przeprowadzone przede wszystkim na głównych ciągach komunikacyjnych, ale policyjnych kontroli można spodziewać się również na drogach lokalnych. Należy liczyć się z możliwością napotkania „kaskadowej kontroli prędkości”, polegającej na koncentracji kilku punktów kontrolnych na krótkim odcinku drogi.
 
O potrzebie koncentracji sił i środków policyjnych w walce z piratami drogowymi niech świadczą liczby:
W 2018 roku, kierujący, którzy nie zastosowali się do ograniczeń prędkości lub nie dostosowali prędkości jazdy do panujących warunków drogowych byli sprawcami:
  • 666 wypadków drogowych, w których
  • 59 osób zginęło, a
  • 880 odniosło obrażenia ciała.
  • byli oni również sprawcami 4973 kolizji drogowych, czyli zdarzeń, w których nikt nie odniósł obrażeń, a straty powstały tylko w mieniu (pojazdach uczestniczących lub uszkodzeniu uległy obiekty przydrożne).
 
W okresie od 1 stycznia do 14 lutego 2019 roku, „prędkość” byłą główną przyczyną 85 wypadków drogowych, w których 1 osoba zginęła, a 109 odniosło obrażenia ciała i 771 kolizji drogowych.
 
Pomimo organizacji szeregu przedsięwzięć kontrolnych i profilaktycznych, stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Wielkopolsce jest niezadowalający. 
W styczniu 2019 roku na drogach woj. wielkopolskiego doszło do 2.995 zdarzeń drogowych, w tym  237 wypadków i 2.758 kolizji drogowych. W wypadkach zginęło 21 osób, a 258 doznało obrażeń ciała. 
W porównaniu do stycznia 2018 roku nastąpił wzrost liczby:
-   wypadków o 47 tj. 24,7 %,
-   zabitych o 4 tj. 23,5 %,
-   osób rannych o 35 tj.15,7 %.
 
 
PRZEKROCZYŁEŚ PRĘDKOŚĆ – STRACISZ PRAWO JAZDY
 
W 2018 roku w Wielkopolsce 1.998 (w 2017 roku – 2.605) kierujących straciło prawo jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Zatrzymano również 35 osób, które kierowały pojazdami w okresie obowiązywania powyższego zakazu.
 
Obwiązują przepisy dot. zatrzymania prawa jazdy stanowią, że w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób, zatrzymane zostanie prawo jazdy i przesłanie go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące. Starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.
 
Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu – starosty.
 
Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w tym 3 – miesięcznym okresie, będzie skutkowało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kierowanie pojazdem w tych okresach (decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jady) jest wykroczeniem określonym w art. 94 kw. Kolejna „wpadka” bez prawa jazdy, wiązać się będzie z cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami. Jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie, która po raz pierwszy ubiega się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami (kurs i egzamin). Kierowanie pojazdem w tym okresie (decyzja starosty o cofnięciu uprawnień) jest przestępstwem określonym w art. 180a kk., który stanowi:
 „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
 
DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ NA DROGACH W POLSCE
 
  • Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t
        (DMC – dopuszczalna masa całkowita)
 
Obszar niezabudowany
­ Autostrada 140 km/h
­ Droga ekspresowa dwujezdniowa 120 km/h
­ Droga ekspresowa jednojezdniowa 100 km/h
­ Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę 100 km/h
­ Droga jednojezdniowa 90 km/h
 
Obszar zabudowany
­ Od godz. 5:00 do 23:00 50 km/h
­ Od godz. 23:00 do 5:00 60 km/h
 
Strefa zamieszkania 20 km/h
 
  • Pozostałe pojazdy oraz zespoły pojazdów (przyczepą, naczepą)
 
Obszar niezabudowany
­ Autostrada 80 km/h
­ Droga ekspresowa dwujezdniowa 80 km/h
­ Droga ekspresowa jednojezdniowa 80 km/h
­ Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę 80 km/h
­ Droga jednojezdniowa 70 km/h
 
Obszar zabudowany
­ Od godz. 5:00 do 23:00 50 km/h
­ Od godz. 23:00 do 5:00 60 km/h
 
Strefa zamieszkania 20 km/h
 
  • Autobusy spełniające warunki określone w art. 66 ust. 5 
Ustawy Prawo o ruchu drogowym
 
Obszar niezabudowany
­ Autostrada 100 km/h
­ Droga ekspresowa dwujezdniowa 100 km/h
­ Droga ekspresowa jednojezdniowa 100 km/h
 
Obszar zabudowany
­ Od godz. 5:00 do 23:00 50 km/h
­ Od godz. 23:00 do 5:00 60 km/h
 
Strefa zamieszkania 20 km/h
 
 
MANDAT ZA PRĘDKOŚĆ
 
Wyciąg z:
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 2023)
tj. z dnia 4 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1624) – tekst jednolity z późn. zmianami:
 
C. Prędkość i hamowanie
art. 97 albo art. 92 § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: art. 20 albo § 27 lub § 31 [1]
36 - do 10 km/h do 50
37 - o 11-20 km/h od 50 do 100
38 - o 21-30 km/h od 100 do 200
39 - o 31-40 km/h od 200 do 300
40 - o 41-60 km/h od 300 do 400
41 - o 51 km/h i więcej od 400 do 500
42 - art. 90 Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie art. 19 ust. 2 pkt 2
art. 19 ust. 2 pkt 1 od 100 do 300
43 - Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym od 50 do 200
44 - art. 97 Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi art. 19 ust. 3 200
 
PUNKTY ZA PRĘDKOŚĆ
 
Wyciąg z:
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 488):
 
Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
01 - powyżej 50 km/h art. 92a k.w.
albo art. 97 k.w. art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo §27, §31 ust. 1 lub §81 ust. 1 i 2 z.s.d.
albo art. 21 ust. 4 p.r.d. 10
02 - od 41 do 50 km/h 8
03 - od 31 do 40 km/h 6
04 - od 21 do 30 km/h 4
05 - od 11 do 20 km/h 2
07 - Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym art. 90 k.w. art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 2
 
Ku przestrodze - za prędkość stracił prawo jazdy i dostał 500 zł mandatu:
 
 
WRD KWP w Poznaniu/ KPP Słupca