Policjanci sprwdzają oznaczenia posesji - Przypominamy, ostrzegamy - KPP Słupca

Przypominamy, ostrzegamy

Policjanci sprwdzają oznaczenia posesji

Data publikacji 14.03.2019

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Słupcy z uwagi na liczne braki w oznakowaniu posesji numerami porządkowymi w marcu i kwietniu prowadzą akcję informacyjną dotyczącą obowiązku oznaczenia nieruchomości. Brak tabliczki z numerem na posesji utrudnia niesienie pomocy przez pogotowie ratunkowe, straż pożarną, policję. Podczas codziennej służby, a także przy pomocy mediów funkcjonariusze będą Państwu przypominać, co stanowi prawo na ten temat.

Właściciel lub zarządca musi zadbać, aby tabliczka z numerem porządkowym i nazwą ulicy zawieszona była w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. Jeżeli budynek znajduje się w głębi posesji należy umieścić numer na ogrodzeniu. Numer ma być widoczny również w nocy.

Nie ma jednoznacznej regulacji w przepisach, w jakiej formie oraz wielkości numeracja ma być wykonana. Dlatego oznaczenie może być podyktowane aranżacją posesji (wyglądem furtek i bram wjazdowych) lub dopasowane do kolorystyki np. elewacji.

Umieszczanie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym wynika wprost z przepisu art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Prawidłowe i widoczne oznakowanie posesji jest sprawą bardzo istotną dla bezpieczeństwa mieszkańców. Czasami  zdarza się, że pogotowie, straż pożarna czy policja szuka posesji przez kilka minut, ponieważ właściciel czy też administrator nie dopełnił obowiązku umieszczenia numeru. A w przypadku ratowania życia i zdrowia ludzkiego każda minuta ma znaczenie.

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne w art. 47b. 1. Jest zapisane, że właściciele nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.

Kodeks wykroczeń podaje sankcje karne za nie wywiązanie się z obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym.

W art. 64. § 1 czytamy : Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.