Realizacje wniosków z debaty

Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłaszanych podczas debat w 2015 roku

header_mSprawozdanie z realizacji zobowiązań na podstawie zgłaszanych wniosków z debat społecznych zorganizowanych w 2015 przez Komendę Powiatową Policji w Słupcy.

Wnioski oraz inne ustalenia z debaty w gminie Powidz zorganizowanej 02.06.2015 r.

1. Ksiądz dziekan Lewicz zgłosił potrzebę zwiększenia ilości działań profilaktycznych dla dzieci i ich rodziców

- spotkania organizowane są w szkołach w ciągu roku szkolnego dla wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, które prowadzą policjanci zamujący się profilaktyką oraz dzielnicowy, dzielnicowy

- podczas wakacji zagadnienia profilaktyki uzależnień i szeroko rozumianego bezpieczeństwa propagowane sa podczas kolonii, obozów, festynów i działań prowadzonych przez KPP w Słupcy nad jeziorami na stanowisku policyjnych oraz przez dzielnicowego

2. Ksiądz wnioskował też o więcej patroli policyjnych w okresie letnim z powodu zakłóceń ciszy nocnej i wybryków chuligańskich młodzieży oraz turystów, którzy czują się anonimowi odpoczywając w Powidzu

- odpowiedzi udzielił podczas debaty Komendant Powiatowy Policji w Słupcy, w okresie letnim na terenie gminy Powidz dodatkowo pełnili służbę policjanci delegowani z Poznania

3. Sołtys Przybrodzina oraz jeden z mieszkańców tej miejscowości prosili o częstsze kontrole prędkości na drogach w okolicy Przybrodzina

- służby dyslokowane są zgodnie z analizą stanu zagrożenia na danym terenie, kontrole prędkości są prowadzone na bieżąco

4. Wniosek o możliwość rozładowania ruchu kołowego przez Policję w czasie lata

- wniosek przyjęto, odpowiedź ze strony Policji została udzielona podczas debaty

5. Radny gminny F. Muszyński zgłosił potrzebę weryfikacji zakazu picia w miejscach publicznych oraz pytał jak się bronić przed zakorkowaniem Powidza w okresie wakacyjnym

- odpowiedź ze strony Policji została udzielona podczas debaty, miejsca gdzie obowiązuje zakaz picia alkoholu określa Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych

6. Mieszkaniec Powidza – kierowca samochodu ciężarowego - wnioskował do Starosty o poprawę nawierzchni dróg powiatowych oraz przycinkę drzew na poboczach dróg powiatowych

Starosta przyjął wniosek, udzielił odpowiedzi podczas debaty

7. Właściciel ośrodka BOGDANKA prosił o właściwe oznakowanie dojazdu do Powidza m.in. od autostrady i drogi K 92 oraz o lepszą promocję gminy i terenów turystycznych, a także o powiadomienie go, że sprawca wykroczenia o którym on powiadomił zostaje zwolniony przez Policję, co umożliwi właścicielowi przygotowanie się na ewentualny odwet ze strony agresora

- odpowiedzi podczas debaty udzielił Komendant Powiatowy Policji w Słupcy, Wójt Gminy Powidz, odniósł sie do niego również Starosta

8. Radny powiatowy I.Maroszek prosił o więcej patroli policyjnych na wodach Jeziora Powidzkiego

- odpowiedzi udzielił podczas debaty Komendant Powiatowy Policji w Słupcy, w okresie letnim na terenie gminy Powidz dodatkowo pełnili służbę policjanci delegowani ze Słupcy


Wnioski oraz inne ustalenia z debaty społecznej powiatowej zorganizowanej w Słupcy w dniu 10 czerwca 2015 r.

1. Radny gminy Ostrowite Basiński wnosił o ograniczenie jazdy samochodów ciężarowych na drogach gminnych, powiatowych w gminie Ostrowite oraz o zmianę oznakowania dróg

- odpowiedź została udzielona podczas debaty

2. Mieszkanka ulicy Kopernika w Słupcy prosiła o więcej patroli policyjnych w godzinach wieczorno - nocnych z powodu łamania przepisów ruchu drogowego przez motocyklistów

- sprawa monitorowana jest na bieżąco

3. Mieszkanka Słupcy zwróciła uwagę na dostępność dopalaczy i mówiła o potrzebie o rozwiązanie problemu

- wspólnie ze Starostwem Powiatowym zorganizowano spotkanie robocze służb, inspekcji i instytucji, które na co dzień stykają się z problemem stosowania dopalaczy celem rozpoznania problemu i opracowania projektu działań

- policja i PSSE w Słupcy wdrożyły program "Dopalacze niszczą życie" skierowany do młodzieży i ich rodziców oraz podmiotów, które w swych zadaniach realizują problematykę uzależnień

- dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z poszczególnych gmin policjanci zorganizowali projekcję filmu profilaktycznego wymownie obrazującego destrukcyjną siłę dopalaczy

- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna wspólnie z policjantami przeprowadziła szkolenia i konferencje dla pedagogów, pielęgniarek szkolnych oraz uczniów

- jesienią Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy i słupecka policja zorganizowali I Nocny Rekreacyjny Bieg Uliczny „5 z PASJ¡” pod hasłem „Stop dopalaczom”. Przedsięwzięcie promowało zdrowy i aktywny styl życia oraz wskazywało alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego wolne od stosowania używek

- w gminie Zagórów zorganizowano debatę społeczną. Policjanci, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz pracownicy socjalni spotkali się z nauczycielami, uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorzy dyskutowali z młodzieżą i dorosłymi mieszkańcami gminy Zagórów o problemie stosowania dopalaczy oraz ich zgubnym wpływie na zdrowie i życie człowieka oraz obejrzeli film „Dopalacze niszczą życie"

- policjanci z Posterunku Policji w Orchowie wraz miejscowym Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym oraz licznymi instytucjami i służbami zorganizowali dla młodzieży I Terenowy Rajd połączonym z podchodami. Przedsięwzięcie odbywało się pod hasłem „ Bądź mocarzem, dojdź do mety” i promowało aktywny styl życia oraz zachęcało do spędzania czasu wolnego bez tytoniu,alkoholu, narkotyków i dopalaczy

- Komenda Powiatowa Policji w Słupcy była partnerem projekt dotyczący profilaktyki uzależnień Można inaczej” realizowanym przez Stowarzyszenie RAZEM WARTO ze Słupcy oraz grupę młodzieży ze Strzałkowa. Beneficjenci projektu uczestniczyli w ogólnopolskim spotkaniu „Przystanek PaT” w Warszawie zorganizowanym na Stadionie Narodowym, by wspólnie z rówieśnikami z całej Polski wymieniać doświadczenia i wzajemnie inspirować się do podejmowania nowych działań przeciw uzależnieniom. Zrealizowano blok zajęć sportowych oraz muzyczno-teatralnych. Uczestnik projektu miał możliwość uczestniczenia w wyjazdach do teatru, kina czy na basen. Wycieczki wzbogacane były o treści edukacyjne z dziedziny kultury, historii czy przyrody. Grupa strzałkowska przygotowała pod kierunkiem pani Ireny Maćkowiak przedstawienie „Nie daj się – można inaczej”

- tematykę zagrożenia dopalaczami policjanci poruszyli na spotkaniach z rodzicami organizowanych przy okazji wywiadówek w szkołach

- prowadzono operacyjne ustalenia odnośnie punktów i osób zajmujących się sprzedażą dopalaczy

4. Radny ze Słupcy T.Markiewicz oraz radna z gminy Strzałkowo I.Maciejewska skierowali prośbę do Wojewody i Starosty o pomoc w przebudowie dróg – budowa ścieżek rowerowych ( do Kosewa), chodników

- odpowiedzi udzielono podczas debaty

5. Mieszkaniec Słupcy zapytał kiedy będzie zamontowany monitoring w pomieszczeniach policyjnych - pokojach przesłuchań

- odpowiedzi udzielił I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. J.Rzymkowski podczas debaty

 

Wnioski oraz inne ustalenia z debaty "Dopalacze niszczą życie" zorganizowanej w gminie Zagórów 04.11.2015 r.

1. Zgłoszono potrzebę prowadzenia działań profilaktycznych dla rodziców, aby uświadomić im problem stosowania przez dzieci środków odurzających

- spotkania prowadzone przez policjanta zajmującego sie profilaktyką i dzielnicowych zorganizowano w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie, Gimnazjum w Zagórowie oraz Szkole Podstawowej w Zagórowie

2. Wnioskowano, aby film przedstawiony podczas debaty prezentować szerszej publiczności oraz o więcej podobnych filmów i spotkań o tematyce uzależnień oraz zagrożeń dla młodzieży

- film "Dopalacze niszczą życie " zaprezentowano na projekcjach filmowych w kinie w Słupcy i Zagórowie dla młodzieży ze Słupcy oraz z gmin Lądek, Orchowo, Ostrowite, Strzałkowo; planowane są dalsze projekcje

3. Propozycja zaproszenia na podobne spotkania dla młodzieży osoby uzależnionej od środków odurzających, która opowie o wpływie dopalaczy/narkotyków/alkoholu na swoje życie

- propozycja został przekazana dyrekcjom szkół oraz Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obecnym na debacie