Realizacje wniosków z debaty

Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłaszanych podczas debat w 2014 roku

header_mSprawozdanie z realizacji zobowiązań na podstawie zgłaszanych wniosków z debat społecznych zorganizowanych w 2014 przez Komendę Powiatową Policji w Słupcy.

1. Debata powiatowa w Słupcy BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE

- Mieszkanka ul. Kopernika 1 w Słupcy pytała, czy działa kamera zamontowana na bloku, bo były tam liczne kradzieże m.in. rowerów oraz o to, czy chodnik służy do jeżdżenia rowerami i kto ma na nim pierwszeństwo

Komendant Powiatowy Policji w Słupcy udzielił odpowiedzi podczas debaty

- Andrzej Kiełbowicz, pracownik Urzędu Miasta stanowisko monitoringu, kandydat na radnego z ramienia PiS pytał, kiedy ukaże się kolejna część książki słupeckich policjantów, tym razem o czasach Milicji oraz ilu policjantów pracujących wcześniej w Służbie Bezpieczeństwa służy obecnie w wielkopolskiej Policji, a także pod koniec debaty zadał ponownie pytanie o liczbę policjantów byłych funkcjonariuszy SB, którzy obecnie służą w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu udzielił odpowiedzi podczas debaty

- Sołtys Szemborowa gm. Strzałkowo zgłosiła wniosek o organizację spotkań dla osób starszych, pytała czy jest możliwość załatwiania drobniejszych spraw na posterunku policji, a nie żeby sprawy kierować od razu do Sądu oraz prosiła o pomoc w ograniczeniu prędkości na drogach w Strzałkowie, a także w swoim drugim wystąpieniu o więcej ratowników medycznych

Pani Sołtys uzyskała odpowiedzi podczas debaty od Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy oraz od przedstawiciela Wojewody. Ponadto na początku 2015 r. w gminie Strzałkowo zorganizowano konferencję pn. „Bezpieczne życie seniorów” we współpracy ze Strzałkowskim Uniwersytetem III Wieku, a dla mieszkańców miejscowości Szemborowo zorganizowano specjalne spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którym omówiono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa seniorów

- Radny z Zagórowa prosił o przekazanie odpowiednim organom sprawy powtarzającego się zalewania łąk przez wody kanału Warty, co powoduje duże straty dla miejscowych rolników, degradację gleby i zatrucie środowiska

Wniosek radnego przekazano w specjalnym piśmie do Wojewody Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce pytał o liczbę zdarzeń na drodze krajowej K92 na odcinku Wólka – Strzałkowo i czy ustawiony tam znak „zakaz wyprzedzania” doprowadził do zmniejszenia liczby kolizji i wypadków oraz czy jest możliwe, aby przejazdy kolejowe otwierały się szybciej

Częściowo udzielono odpowiedzi podczas trwania debaty, a dane dotyczące wypadków zostały przekazane w terminie późniejszym przez Kierownika Posterunku w Strzałkowie.

- Wójt gminy Ostrowite złożył wniosek o ograniczenie prędkości w miejscowości Ostrowite

Z uwagi na to, że zarządcą drogi W 262 przebiegającej przez Ostrowite jest Wojewoda Wielkopolski wniosek został przekazany stosownym pismem do adresata celem przeanalizowania sytuacji.

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Giewartowie gm. Ostrowite prosił o sprawdzanie prędkości na drodze powiatowej w Giewartowie w godzinach 6.00-7.00, zgłosił potrzebę wybudowania drogi rowerowej do Kosewa przez Giewartów.

Trwają rozmowy pomiędzy powiatem słupeckim a gminami związane z planowaniem ścieżki rowerowej.

W Giewartowie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h. W tej miejscowości nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli pomiaru prędkości z uwagi na brak stosownego miejsca. Od kwietnia słupecka policja w porozumieniu z jednostkami z Gniezna i Wrześni wprowadziła patrole policyjne, które wykorzystują w służbie wideorejestrator. Planujemy skierować te patrole m.in. w rejon dróg gminy Ostrowite, czyli również do Giewartowa. Rozwiązaniem byłoby również ustawienie fotoradaru.

2. Debata społeczna BEZPIECZEÑSTWO W GMINIE SŁUPCA 06.06. 2014 r

- Wnioskowano o więcej patroli policyjnych w miejscowości Cienin Kościelny w godzinach 20.00-24.00 z powodu zachowań chuligańskich młodzieży i zakłócanie ciszy przez kierujących pojazdami

W ramach służby dzielnicowego i policjantów zespołu patrolowego służby były wyznaczane. Z rozmów z radną tej miejscowości oraz sołtys wynika, że jest znacznie mniej wybryków chuligańskich i zakłóceń ciszy

- Zwrócenie uwagi na problem kradzieży elementów grobów z cmentarzy

Problemem zajmowali się policjanci Wydziału Kryminalnego i dzielnicowy, nie doszło do nowych kradzieży.

- Wniosek o zwrócenie uwagi na osoby parkujące pojazdy na ścieżkach rowerowych w Cieninie Kościelnym

Przekazano wniosek do realizacji dzielnicowemu, który na bieżąco reaguje na wykroczenia porządkowe i drogowe

- Prośba o przygotowanie akcji z odblaskami dla niechronionych uczestników ruchu oraz zwracanie uwagi na młodzież jeżdżącą na wrotkach po jezdni

Policjanci Zespołu Ruchu Drogowego podczas pełnienia służby zwracali uwagę na młodzież łamiącą przepisy ruchu drogowego. Rozdawali też elementy odblaskowe. W gminie Słupca elementy odblaskowe staraniem szkół i policji trafiły do uczniów szkół podstawowych. Odblaski były rozdawane podczas lokalnych festynów. Planowane są akcje dla dorosłych mieszkańców, w tym seniorów.

- Prośba o trzeciego dzielnicowego dla gminy

Komendant Powiatowy Policji w Słupcy udzielił odpowiedzi podczas debaty

3. Debata społeczna BEZPIECZNY DZIAŁKOWIEC w Słupcy 13 .06. 2014 r

- Wniosek o zainteresowanie się przez policjantów przestrzeganiem przepisów przez kierujących samochodami przejeżdżającymi przez rondo i drogi dojazdowe do ogródków działkowych wymuszającymi pierwszeństwo na jadącymi ścieżkami rowerowymi oraz łamiącymi przepisy na przejściach dla pieszych

Teren jest systematycznie kontrolowany przez policjantów Zespołu Ruchu Drogowego oraz inne patrole. Działania mają na celu egzekwowanie wszelkich przejawów łamania prawa przez wszystkich uczestników ruchu drogowego

- Prośba o zwrócenie uwagi na osoby piesze i jadące na rolkach korzystające z dróg dla rowerów z których korzystają działkowcy dojeżdżający do ogródków

Temat cały czas pozostaje w zainteresowaniu policjantów drogówki, funkcjonariuszy patrolujących teren miasta Słupcy oraz dzielnicowego.

- Wniosek o zwrócenie uwagi na pojazdy parkujące na bramach wjazdowych do ROD Róża

Problemem zajął się dzielnicowy z tego rejonu. Policjant będąc w służbie nie potwierdził zaistnienia podobnych incydentów. Nie było zgłoszeń o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach.

- Prośba o patrole na terenie ogródków działkowych w piątki i soboty w godzinach 21.00 - 24.00 z uwagi na osoby zakłócające ciszę nocną oraz dewastujące mienie.

W ramach III zmiany służby policjanci patrolujący teren Słupcy zwracali uwagę na zakłócenia ładu i porządku w tym rejonie.

4. Debata społeczna BEZPIECZEÑSTWO W GMINIE OSTROWITE18 .09. 2014 r.

- Wniosek o ograniczenie jazdy samochodów ciężarowych na drogach gminnych, drogi nie są dostosowane do tonażu tych aut, pojazdy omijają drogi wojewódzkie i krajowe

Odpowiedzi podczas debaty udzielił Wójt Gminy Ostrowite. Jego wypowiedź dotyczyła m.in. oznakowania dróg, którymi zarządza gmina.

Policjanci Posterunku Policji w Orchowie oraz Zespołu Ruchu Drogowego KPP w Słupcy na bieżąco prowadzą działania mające na celu egzekwowanie wszelkich przejawów łamania prawa przez kierowców.

- Prośba o wybudowanie chodnika przy drodze wojewódzkiej W263 w miejscowości Izdebno

Z uwagi na to, że zarządcą drogi W 263 przebiegającej przez Izdebno jest Wojewoda Wielkopolski wniosek został przekazany stosownym pismem do adresata celem przeanalizowania sytuacji.

- Prośba o patrole policyjne na drodze w Gostyniu z uwagi na zbyt szybko jeżdżących motocyklistów

Policjanci Posterunku Policji w Orchowie oraz Zespołu Ruchu Drogowego KPP w Słupcy na bieżąco prowadzą działania mające na celu egzekwowanie wszelkich przejawów łamania prawa przez kierowców.

- Prośba o światła pulsacyjne na skrzyżowaniu drogi powiatowej i wojewódzkiej w miejscowości Siernicze Małe

Wniosek został przekazany stosownym pismem do zarządcy drogi wojewódzkiej celem przeanalizowania sytuacji.

- Prośba o rozwiązanie problemu młodzieży spożywającej alkohol w godzinach popołudniowych na terenie przy szkole w Ostrowitem

Problemem zajął się dzielnicowy z tego rejonu. Policjant będąc w służbie nie potwierdził zaistnienia podobnych incydentów. Nie było zgłoszeń o łamaniu prawa przez młodzież. Policjant jest w stałym kontakcie z dyrekcją szkoły oraz predagogiem.

- Prośba o rozwiązanie problemu wałęsających się psów.

Policjanci Posterunku Policji w Orchowie oraz władze gminy reagują na bieżąco na wszelkie zgłoszenia, podejmując jednocześnie działania we własnym zakresie. Gmina na stałe współpracuje z Schroniskiem dla Zwierząt w Katarzynowie.

- Prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu wysokiej, metalowej konstrukcji na terenie prywatnym, która grozi zawaleniem, a jest ona miejscem grupowania się młodzieżywystosowano pismo do Nadzoru Budowlanego przy Starostwie Powiatowym w Słupcy

5. Deb 5. Debata BEZPIECZEÑSTWO W GMINIE STRZAŁKOWO 17.10.2014 r.

- Ks. Dziekan Józef Warczak zaapelował do uczestników debaty, aby nie mieć żadnych skrupułów i oporów i powiadamiać policję, jeśli widzimy kogoś kto po spożyciu alkoholu wsiada „za kółko”

Komendant Powiatowy Policji w Słupcy przyłączył się do apelu i przekazał informacje o liczbie zatrzymanych pijanych kierowców przez policjantów.

- Dyrektor strzałkowskiego gimnazjum zwrócił uwagę na coraz częstsze zażywanie przez młodych ludzi dopalaczy i potrzebę opracowania programu profilaktycznego skierowanego do uczniów, rodziców oraz nauczycieli, aby uświadomić wszystkim zagrożenia dla zdrowia i życia ze strony tych specyfików,

Policjanci KPP w Słupcy podczas spotkań z młodzieżą oraz ich rodzicami informują o problemie i skutkach zażywania dopalaczy. Szkoły w ramach programów profilaktycznych prowadzonych przez placówki organizują róznego rodzaju prelekcje i przedstawienia. W powiecie słupeckim prowadzi się działania zmierzające do powstania grupy PaT, która wskazywałaby młodzieży sposoby spedzania czasu wolnego inne niż stosowanie używek.

- Apelowano o dalszy rozwój ścieżek rowerowych na terenie gminy lub traktów pieszo-rowerowych np. na odcinku Kornaty-Ostrowo Kościelne, Strzałkowo-Kornaty.

Na wniosek odpowiedzieli obecni na debacie Wójt Gminy Strzałkowo oraz Starosta Słupecki.

- Wnioskowano o patrole policyjne na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w Strzałkowie, gdzie kierowcy często łamią przepisy ruchu drogowego przejeżdżając na czerwonym świetle („dociskają gaz chcąc zdążyć przejechać jeszcze na zielonym”).

Komendant Powiatowy Policji w Słupcy podczas debaty wskazał, że na skrzyżowaniu zainstalowany jest monitoring wizyjny, a kierowcy, którzy łamią przepisy są karani mandatami.

- Prośba o zamontowanie lustra i znaku ograniczający prędkość na drodze w miejscowości Skąpe.

Wniosek przyjął obecny na debacie zarządzający drogami gminnymi Wójt Dariusz Grzywiński.

- Wójt strzałkowskiej gminy Dariusz Grzywiński zaapelował o pomoc w realizacji zadania spowolnienia ruchu przez Strzałkowo.

Powstał projekt na wybudowanie ścieżki rowerowej przebiegającej przez Strzałkowo m. in. wzdłuż drogi krajowej K92, w którym uwzględniono wybudowanie na tej drodze spowalniających ruch kołowy wysepek.

6. Debata społeczna BEZPIECZEÑSTWO W GMINIE L¡DEK 24.10. 2014 r

- Wniosek o ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych na drogach gminnych, drogi nie są dostosowane do tonażu tych aut – ciężarówki omijają drogi wojewódzkie i krajowe.

Drogi na których panuje wzmożony ruch kołowy samochodów ciężarowych jest systematycznie kontrolowany przez policjantów Zespołu Ruchu Drogowego oraz patrole z Posterunku Policji w Zagórowie, działania mają na celu egzekwowanie wszelkich przejawów łamania prawa przez kierowców.

- Prośba o interwencję w sprawie sygnalizacji dźwiękowej włączanej przez pojazdy uprzywilejowane podczas przejazdu przez punkty poboru opłat na autostradzie A2, które emitują dźwięki uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.

Wnioskujący otrzymał odpowiedź podczas debaty.

- Prośba o wymalowanie białej, środkowej linii wyznaczającej pasy ruchu na drodze powiatowej 3085P Wacławów-Sługocin lub linii na krawędziach jezdni.

Wniosek przyjął obecny na debacie zarządca drogi Starosta Powiatu Słupeckiego.

- Zwrócono uwagę na nieprawidłowe parkowanie samochodów na chodniku w miejscowości Lądek.

Realizacją tego wniosku zajął się Wójt Gminy Lądek wprowadzając zmiany w oznakowaniu dróg i parkingów na terenie miejscowości. Ponadto zagadnienie to jest na bieżąco monitorowane przez policjantów Posterunku Policji w Zagórowie, zwłaszcza przez dzielnicowych z tego rejonu.

- Zgłoszono potrzebę spowolnienia ruchu na drodze wojewódzkiej W467 lub wybudowanie chodnika – przebiega ona przy trzech szkołach, bezpośrednio przy domostwach, a przejeżdżające tamtędy samochody są zagrożeniem dla pieszych, zwłaszcza dzieci i osób starszych

Z uwagi na to, że zarządcą drogi przebiegającej jest Wojewoda Wielkopolski wniosek został przekazany stosownym pismem do adresata celem przeanalizowania sytuacji.

- Prośba o ustawienie znaku informującego o terenie zabudowanym od strony skrzyżowania ul. Słupeckiej i Polnej w Lądku oraz przekierowanie lamp oświetlających ten teren, bo są ustawione odwrotnie

Obecna na debacie Wójt Gminy Lądek obiecała, że pracownicy gminy sprawdzą oznakowanie oraz lampy

- Wniosek o zamontowanie kamery w Wacławowie celem ograniczenia wykroczeń drogowych

Podczas debaty Wójt przekazała informację, że sprawdzana jest zasadność wniosku.

- Wniosek o garby spowalniające ruch na drogach wojewódzkich, a także o ustawienie znaków przy wyjazdach ze straży pożarnej

Wniosek przekazano w specjalnym piśmie do Wojewody Wielkopolskiego.

- Zwrócono uwagę, że motocykliści nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego dot. dopuszczalnych prędkości na drogach.

Jest to zadanie doraźne w ramach służby patroli Zespołu Ruchu Drogowego w okresie wiosenno-letnim.