Konferencja nt. przemocy w rodzinie - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja nt. przemocy w rodzinie

konferencja_314 maja 2013 r. słupeccy policjanci przy wsparciu Starosty Słupeckiego oraz gościnności  Państwowej Straży Pożarnej ze Słupcy zorganizowali konferencję poświęconą problematyce przemocy w rodzinie i procedurze Niebieskiej Karty pn. „Interdyscyplinarnie przeciw przemocy”. Na konferencję zaproszono gości z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, przedstawicieli miejscowego wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, członków zespołów interdyscyplinarnych z poszczególnych gmin, ośrodków pomocy społecznej, kuratorów i policjantów. Głównym celem spotkania była wymiana informacji i doświadczeń z pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz wypracowanie metod działania odnośnie sprawców przemocy domowej oraz pomocy ofiarom.

Do przemocy dochodzi zazwyczaj za zamkniętymi drzwiami domów i mieszkań, a ofiary latami skrywają rozmiar doznawanej krzywdy. Dlatego tak ważna jest praca zespołów interdyscyplinarnych w ujawnianiu i rozwiązywaniu tego problemu. Słupeccy policjanci jako członkowie zespołów zorganizowali konferencję, aby określić rozmiar problemu w naszym powiecie i wspólnie z gośćmi wypracować metody działania ograniczające to negatywne zjawisko.

Zaproszonych na konferencję powitał Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Zbigniew Malina oraz Starosta Słupecki Mariusz Roga. Po krótkim wprowadzeniu w tematykę spotkania głos zabrali zaproszeni prelegenci. Aby zobrazować  skalę zjawiska w powiecie słupeckim asp. Dariusz Nowicki przedstawił dane statystyczne związane z „Niebieską Kartą” z minionych trzech latach. Następnie procedurę Niebieskich Kart w pigułce oraz zadania zespołów interdyscyplinarnych przybliżyli Ryszard Nycel i Grzegorz Przymus z ROPS w Poznaniu. Po nich Prokurator Rejonowy Jan Babiak omówił przestępstwa z artykułu 207 kk, mówił o niebieskiej karcie jako dowodzie w sprawie karnej oraz o zakazie zbliżania się do pokrzywdzonych. Pedagog  Bożena Gawrych scharakteryzowała rodziny, w których stosuje się przemoc. Omówiła rodzaje przemocy ze szczególnym uwzględnieniem przemocy ekonomicznej i seksualnej. Podkreśliła, że osoby postronne częściej zwracają uwagę lub interweniują kiedy przemoc stosują wobec innych osoby obce, w przypadku przemocy stosowanej wobec domowników sprawa jest uznawana za ich prywatną i nikt nie chce się do tego mieszać, co skutkuje dużymi trudnościami w  udowodnieniu stosowania przemocy domowej. Na koniec z prelekcją wystąpiła ratownik medyczny Natalia Kołacka, która przybliżyła zebranym kompetencje służb medycznych podczas ujawniania przemocy fizycznej w rodzinie oraz charakterystyczne obrażenia po użyciu siły fizycznej wobec ofiar przemocy.  Drugą część konferencji zajął panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości. Dyrektor PCPR w Słupcy p. Danuta Szpiler mówiła o projekcie terapii dla sprawców przemocy domowej. Zadania dla policjantów w świetle procedury NK przybliżyła  koordynator ds. przemocy w rodzinie w KWP w Poznaniu podkom. Kinga Fehner-Wojciechowska. Następnie o pracy w grupach roboczych rozmawiał z uczestnikami konferencji Grzegorz Przymus. Wskazano gdzie zespoły mogą szukać pomocy podczas rozwiązywania problemów jakie napotkają w swojej pracy oraz zastanawiano się jak zwiększyć skuteczność działań wobec sprawców przemocy.

Wnioski z konferencji zostaną opracowane i przesłane do instytucji, które swoją działalnością mogą pomóc w skutecznej walce z przemocą w rodzinie.

 

konferencja_1
konferencja_2
konferencja_4
konferencja_6
konferencja_7
konferencja_8
konferencja_9
konferencja_10
konferencja_11